Контрол и качество

1. Контрол и качество

 В Бонмикс е внедрена и действа Интегрирана система за управление на качеството и безопасността, в съответствие със следните международни стандарти:

-          ISO 9001 – Системи за управление на качеството. Изисквания и

-          ISO 22000 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания за всяка организация в хранителната верига, който стандарт включва в себе си концепцията HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), в превод: Анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

Първоначалната сертификация на фирмата датира от 2005 г. и оттогава досега Бонмикс поддържа и усъвършенства системата си за управление в съответствие с изискванията на горецитираните два стандарта.

Развитието на фирмата и големия интерес към най-популярния неин продукт „Сънпро” в чужбина, обуславя интереса на дружеството към нови схеми за сертификация, една от които е международно утвърдената схема в областта на фуражите GMP+ Feed certification scheme, module FSA (Feed Safety Assurance).

Ето защо, фирма Бонмикс внедри Система за управление на безопасността на фуражните съставки и през 2015 г. дружеството се присъдени към тази схема и беше сертифицирано по стандарт GMP+B2 Производство на фуражни съставки: Високопротеинова нискоцелулозна фракция от слънчогледов шрот и Високоцелулозна фракция от слънчогледов шрот, с рег. № GMP008650.

Въз основа на получената сертификация по GMP+B2, през 2016 г. Бонмикс се присъедини и към други две схеми в областта на фуражите, а именно:

Схема QS, поддържана от Qualität und Sicherheit GmbH, чиито акционери са асоциации и организации от селскостопанския и хранителния бранш.

Бонмикс е вписан в базата данни на QS като производител на фуражни суровини с рег. № QS-ID: 4953113151076.

Pastus+ - Система за осигуряване на качеството в областта на фуражите на AMA-Marketing (Austria).

По силата на сключен лицензионен договор с AMA-Marketing, Бонмикс е включен в Списъка на одобрените доставчици на фуражни суровини на територията на Австрия с лицензионен № 10731617.

 

Сертификати:

Серификат по стандарт ISO 9001:2015, издаден от Bureau Veritas Certification Bulgaria, валиден до 28.11.2020 г.

Серификат по стандарт ISO 22000:2005, издаден от Bureau Veritas Certification Bulgaria, валиден до 28.11.2020 г.

- Серификат по стандарт GMP+B2, издаден от LGA InterCert, валиден до 21.05.2021 г.

 

2. Политика

Политиката на фирма Бонмикс е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки, с цел пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите и гарантиране на безопасност на фуражите и суровините, в съответствие с приложимите законови изисквания при производството, търговията и транспорта на фуражи, фуражни суровини, в т.ч. Сънпро и съхранението на суровините за тяхното производство.

При реализиране на своята политика, фирма Бонмикс съблюдава всички приложими изисвания на действащото национално и европейско законодателство в областта на фуражите и на внедрената и действаща във фирмата Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на фуражите и фуражните съставки.

Виж повече в ПолитикаДекларация